Integritetspolicy

RECAMP
(https://recamp.se)

Adress: Luftfartsvägen 6, 972 54 Luleå.
Telefon: 0920- 22 20 23, E-post: info@recamp.se
Organisationsnr: 556586-5580

Inledning och syfte

Syftet med denna policy är att säkerställa att RECAMP (https://recamp.se) hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR. Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras. Vi tar seriöst på den personliga integriteten för besökare på vår webbsida och kunder som köper tjänster.

Vårt mål är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av RECAMP används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom RECAMP sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Tillämpning och revidering

Företaget ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy. Policyn ska fastställas av styrelsen minst en gång per år och uppdateras vid behov. Vd är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.

Begrepp och förkortningar

Personuppgift:
En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Registrerad:
Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett register.

Personuppgiftsbehandling:
En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller ej – såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.

Personuppgiftsbehandling

Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:

 • Laglighet
 • Ändamålsbegränsning
 • Uppgiftsminimering
 • Korrekthet
 • Lagringsminimering
 • Integritet och konfidentialitet

När du besöker oss kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t.ex namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer och identifikationsuppgifter.

Ändamål

De personuppgifter om dig som samlas in kommer att behandlas av RECAMP för följande ändamål:

 • För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig.
 • För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, e-post, formulär och i våra konton i sociala medier.
 • För att administrera marknadsföringsaktiviteter som tävlingar och vinster, med mera.
 • För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post, e-post och sms/mms, som du kan välja bort via en länk i varje utskick som görs via e-post eller sms/mms.
 • För att analysera och gruppera besökarna efter urval, prioritering och preferenser, vilket innebär att en så kallad profilering sker, i syfte att kunna tillhandahålla dig relevant och anpassad information, rekommendationer, annonser och erbjudanden.
 • För att ta fram statistik över användningen.
 • För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra digitala kanaler och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på.

Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter ska ske minst årligen. Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till vd. Vd ska utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar anmäla incidenten till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten. Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal.

Cookies

När du besöker vår webbsida använder vi cookies. En cookie är en textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. RECAMP sparar information i cookies som används av WordPress. Vi använder cookies för analys och marknadsföringssyfte. Du kan inte använda vår webbplats fullt ut om du inte accepterar cookies.

Ändring av denna policy

Vi kan komma att göra ändringar i denna policy. Den senaste versionen av policyn ska alltid finnas tillgänglig på vår webbplats.